GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení
1.	Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Magdalena Kočiščáková. IČ 14442167 se sídlem Buk 58, Buk 751 21. (dále jen: „správce“).
2.	Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Buk 58, Buk 751 21
email: magdalenakociscakova@gmail.com
telefon: + 420 720 459 552
3.	Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4.	Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1.	Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2.	Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1.	Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 
•	plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
2.	Účelem zpracování osobních údajů je
•	vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
3.	Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. 

IV.
Doba uchovávání údajů
1.	Správce uchovává osobní údaje 
•	po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. 

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1.	Příjemci osobních údajů jsou osoby 
•	podílející se na dodání zboží / služeb
2.	Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země.

VI.
Vaše práva
1.	Za podmínek stanovených v GDPR máte 
•	právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
•	právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
•	právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
•	právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
•	právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
•	právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 
2.	Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
1.	Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2.	Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.


VIII.
Závěrečná ustanovení
1.	Odesláním objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 28.8.2023.